Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Štvrtá dozorná misia do Írska – Vyhlásenie EK a ECB

Štvrtá dozorná misia do Írska – Zamestnanci Európskej komisie v spolupráci s pracovníkmi Európskej centrálnej banky s cieľom uskutočniť štvrtú dozornú misiu po ukončení programu (PPS) navštívili Írsko medzi 9. a 13. novembrom. Bolo to koordinované spolu s Medzinárodným menovým fondom a jeho štvrtou monitorovacou misiou po ukončení programu. Zamestnanci Európskeho mechanizmu pre stabilitu sa tiež zúčastnili rokovaní týkajúcich sa aspektov súvisiacich s jeho Mechanizmom včasného varovania.

Štvrtá dozorná misia do Írska – vyhlásenie

Štvrtá dozorná misia do Írska EK a ECB došla k nasledujúcim záverom: Prebiehajúce oživenie ekonomickej aktivity je mimoriadne silné, čo dosvedčuje aj úspešné nastavenie írskej ekonomiky za niekoľko posledných rokov. Zatiaľ čo vonkajšie riziká sú naklonené smerom nadol a írske štvrťročné národné účty sú nestabilizované, Írsko zostáva aj naďalej najrýchlejšie rastúcou ekonomikou v EÚ. Spočiatku bol rast podporovaný čistým vývozom, ale teraz je podporovaný silným domácim dopytom. Posledné rozhodnutia o rozpočte sa pravdepodobne pridajú už k veľmi silnej miere rastu. Nezamestnanosť naďalej klesá a aktuálne je výrazne pod priemerom eurozóny. Kým vo veľkých mestských oblastiach pretrvávajú nedostatky v zásobovaní, zvyšovanie cien rezidenčných nehnuteľností sa spomalilo po zavedení makroprudenciálnych pravidiel hypotekárnych úverov. Oprava finančného sektora naďalej napreduje uprostred priaznivých podmienok na trhu. S nedávnym vyhlásením Allied Irish Bank, ktoré sa týkalo čiastočného splatenie prioritných akcií, úrady prijali vítané opatrenia, a to pokračovať v ich uvoľňovaní z domácich bánk.

Fiškálny výhľad

Prispel k oveľa lepšiemu rastu ako sa očakávalo. Štvrtá dozorná misia do Írska EK a ECB potvrdila, že Írsko je na dobrej ceste smerom k včasnému a udržateľnému odstráneniu nadmerného deficitu a hrubý verejný dlh je nastavený tak, aby výrazne klesal pod 100 % hranicu HDP v budúcom roku, z najvyšších 120 % z roku 2012 – 13. V čase silného ekonomického rastu vláda schválila mimoriadne trvalé výdavky vo výške približne 0,7 % HDP pre rok 2015, ktorý sa prenáša do roku 2016. Tento nárast je financovaný oveľa vyššími vládnymi príjmami než sa očakávalo. Avšak faktory potvrdzujú, že vzostupná a všeobecne nestabilná daň z príjmov právnických osôb by ešte stále mala byť overená.

Rozpočet roku 2016, ktorého cieľom je dosiahnutie deficitu vo výške 1,2 % HDP, obsahuje dodatočné zníženie daní a zvýšenie výdavkov v hodnote 0,7 % HDP. Cielený deficit by bol podstatne nižší, ak by silný rast tržieb bol plne priradený k zníženiu deficitu a dlhu. Na strane výdavkov sa nové opatrenia z roku 2016 skladajú predovšetkým z vyšších miezd vo verejnom sektore a sociálnych dávok. Pomer štátnej investície do HDP bude naďalej klesať v roku 2016, potom ako bol značne stlačený v čase krízy.

Investičný plán kapitálu 2016 – 2021 by stabilizoval tento pomer dobre pod súčasnou úrovňou priemeru eurozóny. Európska komisia momentálne vykonáva úplné posúdenie Návrhu rozpočtového plánu roku 2016 s odkazom na fiškálne pravidlá EÚ a plánuje prezentovať svoje stanovisko v blízkej dobe.

Finančný sektor a trh nehnuteľností

Ziskovosť domácich bánk sa bude aj naďalej obnovovať vďaka zlepšenej kvalite aktív a vyšším čistým úrokovým maržiam. Bude dôležité udržať ziskovosť, keďže kapitálové požiadavky sú stále prísnejšie. Nesplácané úvery domácich bánk klesli na 19,8 % z celkových úverov v polovici roka 2015, čo značí pokles oproti svojmu 25 % vrcholu v roku 2013. Avšak naďalej zostávajú medzi najvyššími v eurozóne a podiely dlhodobých hypoték sa stále zvyšujú. Toto stále ovplyvní schopnosti bánk podporovať hospodársky rast s novými úvermi za priaznivejších úrokových sadzieb. Čisté pôžičky bánk súkromného sektora, najmä malých a stredných podnikov, zostávajú utlmené, aj keď sa tam nájdu prvé známky pozdvihnutia nových úverov. Banky musia pokračovať v úverových reštrukturalizáciách a v zlepšení udržateľnosti reštrukturalizačných riešení. Oneskorenia spojené so súdnym konaním, ktoré naďalej bránia úspechu reštrukturalizácie, by mali byť znížené. Zavedenie nových pravidiel pre súdy, ktorých cieľom je zlepšiť spravovanie prípadov, môže mať priaznivý vplyv na úroveň a úspech reštrukturalizácie.

Zavádzanie pravidiel Centrálnej banky týkajúcich sa hypotekárnych úverov by malo prispieť k finančnej stabilite v tomto roku. Včasnejšie zavedenie úverového registra by prispelo k zlepšeniu štandardov poskytovania úverov. Vláda sa rozhodla pre rozsiahly súbor opatrení v snahe vysporiadať sa s problémami na trhu s bývaním, najmä čo sa týka nedostatočnej ponuky v mestských oblastiach a v nájomnom sektore. Dôkladné sledovanie trhu s nehnuteľnosťami by malo naďalej pokračovať, a to najmä s ohľadom na značný prílev zahraničného kapitálu do komerčného sektora nehnuteľností.

Štvrtá dozorná misia do Írska EK a ECB – Štrukturálne reformy

Reformy aktivácie práce sú dokončené a dosiahol sa značný pokrok pri reforme ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Je potrebné väčšie štrukturálne úsilie na zlepšenie efektívnosti nákladov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, najmä v nemocniciach a v oblasti verejných výdavkov na lieky. Je potrebné taktiež zabezpečiť primerané financovanie vodohospodárskej infraštruktúry. Po predĺžených meškaniach, nariadenia týkajúce sa právneho poradenstva budú rozhodujúce pre zníženie vysokých nákladov na právne služby v najbližšom období.

Štvrtá dozorná misia do Írska – Záver

Nápravný proces írskej ekonomiky pokračuje, aj keď silný hospodársky rast je na ceste k zníženiu na udržateľnejšiu mieru. Na podporu rastu v strednodobom horizonte bude treba riešiť bývanie a prípadné nedostatky v infraštruktúre. Súčasné veľmi priaznivé hospodárske a finančné podmienky dávajú vláde vynikajúcu príležitosť, ktorá by mala byť využitá na urýchlenie znižovania stále vysokého verejného zadlženia.

Nasledujúca PPS misia sa bude konať na jar v roku 2016.

Štvrtá dozorná misia do Írska EK a ECB by chcela poďakovať írskym orgánom za ich ústretové a otvorené diskusie.

Originál tlačovej správy nájdete kliknutím tu >>

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.