Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Sporný most v Liptovskom Mikuláši | Richard Sulík na výbore PETI

Brusel, 10.11.2016- Sporný most v Liptovskom Mikuláši | Vo štvrtok 10. novembra 2016 Richard Sulík vystúpil na zasadnutí Výboru Európskeho parlamentu pre petície PETI. Vo svojom príspevku vysvetlil situáciu okolo sporného mosta v Liptovskom Mikuláši, ktorý je podľa jeho slov nielen zbytočný, ale aj poškodí stovky obyvateľov. Proti výstavbe sporného mosta bola ešte …

… v oku 2015 spísaná petícia, pod ktorú sa podpísalo 1600 obyvateľov Liptovského Mikuláša. Mesto, žiaľ, túto petíciu odignorovalo, a preto sa občania obrátili s dôverou na Európsky parlament.

Sporný most v Liptovskom Mikuláši – možnosť stavať „zadarmo“

Richard Sulík: Chcel by som sa poďakovať za to, že PETI výbor sa touto petíciou zaoberá. Proti výstavbe sporného mosta bola v roku 2015 na samotné mesto podaná petícia s vyše 1600 podpismi. Ja, samozrejme, organizátorov poznám. Bohužiaľ, túto petíciu mesto odignorovalo, a preto sa občania obrátili s dôverou na Európsky parlament.

Na Slovensku sa pripravuje projekt modernizácie železnice, ktorý by mal výrazne prispieť ku zvýšeniu kvality železničnej dopravy. Tento projekt v plnom rozsahu podporujem a verím, že bude prínosom nielen pre slovenských občanov. Ale ako sa už viackrát v minulosti stalo, mesto si kladie podmienky, ktoré nesúvisia s financovaním tohoto projektu. Pre mesto je to v podstate možnosť stavať „zadarmo“. A myslím si, že je to aj v tomto prípade. Rád by som Vám teraz vysvetlil, o akú ide konkrétnu situáciu.

Sporný most v Liptovskom Mikuláši | R. Sulík

Na tejto mape vidíte mesto Liptovský Mikuláš. Je to v blízkosti nášho pohoria, Vysokých Tatier. A toto mesto je rozdelené riekou. Rieka, to je tá modrá čiara. Severná časť, to znamená, nad tou riekou, tam sa nachádza celá infraštruktúra mesta a v tej južnej časti sa nachádza iba jeden hypermarket a jedna rómska osada. Túto rómsku osadu má mesto záujem premiestniť do inej časti mesta. No a teraz železnice realizujú projekt, ktorým presunú železnice úplne na juh, to je taký ten zelený kúsok, ktorý vidieť. Tá nová železnica má ísť tadiaľ a v súvislosti s týmto, mesto plánuje postaviť tretí most. Tam už existujú dva mosty. Jeden vidíte naľavo, tiež trochu zeleným. Druhý napravo. Tieto dva mosty sú od seba vzdialené jeden kilometer a bez problémov zvládajú všetku existujúcu dopravu. Je tam aj veľká kapacitná rezerva. Napriek tomu, mesto chce stavať tretí most. To je to, čo vidíte v strede vyznačené červeným a sú tu veľké obavy, že budú zasiahnutí obyvatelia, práve, ktorí v blízkosti toho mosta bývajú. Existujúce mosty, v každom prípade, sú dostatočné. Na prvý pohľad je zrejmé, že tieto mosty nesúvisia priamo so železnicou, a že sú postačujúce z hľadiska prístupu k plánovanej železničnej aj autobusovej stanici.

Porušené právo verejnosti na informácie o stave životného prostredia

Okrem týchto dopadov na mesto by sa vybudovaním sporného mosta negatívne ovplyvnila kvalita života ľudí, ktorí žijú v okolí plánovanej výstavby, zrušil by sa cyklochodník, ktorý bol dobudovaný len nedávno, v roku 2014 ako spoločný poľsko-slovenský cezhraničný projekt. Cena za výstavbu tohto tretieho mosta zatiaľ nie je známa preto, lebo bola viackrát menená a bola aj značne nadhodnotená.

Na tomto mieste musím poopraviť informáciu, ktorú distribuoval sekretariát PETI-výboru pred zasadnutím, keď uviedol, že navrhovateľ petície poukazuje na skutočnosť, že plánovaný projekt zahŕňa do výstavby sporného mosta aj súkromné subjekty, čo môže viesť k zneužitiu prostriedkov Únie. Takúto skutočnosť navrhovateľ petície netvrdil. No a teraz späť k mostu.

Do súčasnej doby nebolo predložené verejnosti na pripomienkovanie posúdenie vplyvu na životné prostredie. Teda nebola predložená EIA, čím bolo porušené právo dotknutej verejnosti na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia.

Realizáciou výstavby mosta by došlo ku preklasifikovaniu územia a následne k navýšeniu maximálne prípustnej hodnoty hluku z dopravy v chránenom priestore o približne 10 dB. Z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia pred hlukom, exhalátmi, otrasmi, bude nutné realizovať dodatočné stavebné úpravy na stavebných otvoroch a fasádach rodinných a bytových domov. Máme za to, že s týmto by sa malo počítať v priebehu procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie EIA, aby sa protihlukové opatrenia zohľadňovali v etape tvorby dokumentácie.

Príklad zneužívania peňazí Európskej únie a návrhy na riešenie

Ako je uvedené vyššie, tento sporný most je, zatiaľ, prezentovaný ako vyvolaná investícia, pričom vplyv na rozhodnutie o nej má len mesto. Mestá takéto “vyvolávané investície” často využívajú ako nátlakový prostriedok na vydanie stavebného povolenia potrebného pre väčšie projekty, ako napríklad aj tento projekt, ktorý je financovaný z „peňazí nikoho“, čiže z peňazí Európskej únie. Toto je typický príklad, ako sú peniaze Európskej únie zneužívané.

No a na záver, dovoľte mi predostrieť tieto návrhy. Navrhujem, aby Európsky parlament naďalej monitoroval stav dodržiavania predpisov týkajúcich sa modernizácie železnice. Po druhé navrhujem, aby bol prípad daný na posúdenie do TRAN výboru za účelom vyjadrenia sa k tomu, či v súvislosti s modernizáciou železničných tratí eviduje viac podobných prípadov a tiež navrhujem, aby bol daný aj výboru ENVI za účelom vyjadrenia sa k horeuvedeným otázkam súvisiacim so životným prostredím. A po štvrté navrhujem, aby po tom, ako Komisia poskytne všetky relevantné podklady zaslal Európsky parlament Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky list, v ktorom vyjadrí znepokojenie nad oneskorenou realizáciou projektu modernizácie železnice a nad špecifickými dôvodmi omeškania, to znamená blokovaním projektu neoprávnenými požiadavkami mesta.

Dovoľujem si poďakovať Komisii za doterajšiu prácu pri monitorovaní tejto záležitosti a vyjadriť presvedčenie, že v tomto ani v iných prípadoch neodobrí zneužitie spoločných prostriedkov na iné účely ako tie, ktoré súvisia s dohodnutými cieľmi.

No a úplne na záver. Podporovatelia petície by radi pozvali zástupcov Európskeho parlamentu, aby sa osobne prišli presvedčiť o dopade na životné prostredie priamo na mieste zamýšľanej výstavby sporného mosta v Liptovskom Mikuláši.

Čakáme na reakciu slovenských orgánov

Podpredsedníčka: Urobíme nasledovný návrh. V prvom rade ponecháme petíciu otvorenú, ako požiadali takmer všetci, až kým nedostaneme reakciu od slovenských orgánov, aby sme mohli zistiť, či je to odôvodnené, alebo nie, teda toto podozrenie z možného zneužitia európskych prostriedkov. A ďalej by sme požiadali Komisiu, aby nás informovala. Ja viem, že tento projekt spadá do finančného obdobia 2014-2020. A tiež, Vy ste požiadali o stanovisko výboru pre dopravu TRAN a tiež stanovisko výboru ENVI k tejto téme a tiež teda budeme očakávať reakciu slovenských orgánov, dobre?

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.