Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Európsky úrad pre boj proti podvodom čelí podozreniam
Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Európsky úrad pre boj proti podvodom čelí podozreniam z podvodov | Europarlament

Štrasburg 9.6. 2015 – Vystúpenie Richarda Sulíka v europarlamente v rámci rozpravy k téme Vyšetrovania úradu OLAF – Otázky na ústne zodpovedanie. OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom, sám čelí podozreniam z podvodov pri falošnom vykazovaní svojej vlastnej produktivity. Niektorí europoslanci preto v súvislosti s týmito zisteniami položili Európskej komisii …

… otázky, pričom o týchto otázkach sa rokovalo aj v Európskom parlamente. S prácou Európskeho úradu pre boj proti podvodom – OLAF má Richard Sulík osobné skúsenosti – no nie pozitívne.

Richard Sulík vo svojom vystúpení hodnotí predchádzajúce vyjadrenie komisára Dimitrisa Avramopoulosa k vyšetrovaniam úradu OLAF ako nedôveryhodné a prázdne. Jediné, čo sa v skutočnosti odohráva sú neustále byrokratické boje, nekončené diskusie či prípravy akčných plánov. Richard Sulík za uplynulý rok podal 14 podnetov na OLAF, ktoré podľa neho neboli preskúmané dostatočným spôsobom. Komisiu záverom vyzval, že ak bude mať záujem naozaj bojovať proti podvodom, bude jej rád nápomocný.

Prvá otázka pre Európsku komisiu

Výročná správa Dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014 vyvolala v europarlamente určité vážne obavy. Podľa správy sa vyskytujú problémy, pokiaľ ide o nezávislosť dozorného výboru, dodržiavanie nariadenia o úrade zo strany úradu a pracovné podmienky, na ktorých sa dohodli Európsky úrad pre boj proti podvodom a dozorný výbor. Vychádzajúc zo správy možno pochybovať o tom, nakoľko účinne Európsky úrad pre boj proti podvodom chráni finančné záujmy Európskej únie.

 • Európsky úrad pre boj proti podvodom otvoril 423 prípadov v jeden deň na základe jediného rozhodnutia svojho generálneho riaditeľa, čo je v rozpore so zákonnou požiadavkou týkajúcou sa začatia vyšetrovania OLAF-u.
 • Dozorný výbor neustále upozorňuje na to, že nemôže dohliadať na nezávislosť OLAF-u, na jeho vyšetrujúcu funkciu, uplatňovanie procedurálnych záruk a dĺžku vyšetrovaní, keďže nemá prístup k potrebným informáciám.
 • Názory na úlohu dozorného výboru sa zásadne rozchádzajú.

1. Ako Európska komisia reagovala na uvedené začatie vyšetrovania prípadov?

2. Čo Európska komisia urobila v snahe zabezpečiť, aby Európsky úrad pre boj proti podvodom dodržiaval zákonné požiadavky, ktoré sa na neho vzťahujú a sú stanovené v nariadení o OLAF-e?

3. Ako Európska komisia vníma dohody o pracovných podmienkach a pracovné vzťahy medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom a Dozorným výborom úradu OLAF? Ako plánuje Európska komisia podporiť konštruktívny dialóg medzi OLAF-om a dozorným výborom, aby mohli plniť svoje úlohy pri ochrane finančných záujmov a optimalizácii fungovania a efektívnosti OLAF-u?

4. Má Európska komisia akčný plán na riešenie takýchto závažných nedostatkov, ktoré sú uvedené vo výročnej správe dozorného výboru o činnosti?

Druhá otázka pre Európsku komisiu

Vec: Vyšetrovania úradu OLAF
Správa o činnosti Dozorného výboru úradu OLAF za rok 2014 nastolila vážne otázky vo Výbore pre kontrolu rozpočtu zodpovednom za otázky Európskeho úradu pre boju proti podvodom. Podľa správy existujú problémy pri zabezpečovaní nezávislosti Dozorného výboru úradu OLAF, naďalej je potrebné zlepšovať pracovného usporiadanie medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom a dozorným výborom a takisto existujú obavy v súvislosti s dodržiavaním nariadenia č. 883/2013 pri každodennej práci OLAF. Podľa správy by bolo možné dosiahnuť určité zlepšenia s cieľom lepšej ochrany finančných záujmov Európskej únie.

 • Nedostupnosť informácií sa zdá byť hlavným dôvodom, ktorý Dozornému výboru úradu OLAF bráni v plnom zabezpečení nezávislosti OLAF-u, jeho vyšetrovacej funkcie, uplatňovania procedurálnych záruk a dĺžky trvania vyšetrovaní.
 • Nariadenie č. 883/2013 jasne neopisuje úlohu dozorného výboru úradu OLAF a ponecháva priestor na rôzne interpretácie.
 • V roku 2012 otvoril Európskym úradom pre boj proti podvodom 423 prípadov v jeden deň na základe jediného rozhodnutia generálneho riaditeľa. Nie je jasné, či bolo prijaté rozhodnutie čisto administratívne a či sa zohľadnili všetky právne aspekty.

1. Rešpektujúc nezávislosť OLAF-u, monitoruje Európska komisia činnosť alebo prijíma iné opatrenia na zabezpečenie plného súladu činností Európskeho úradu pre boju proti podvodom s týmto nariadením?

2. Keďže usporiadanie práce medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom a Dozorným výborom úradu OLAF sa musia zlepšiť a je potrebné presne vymedziť úlohy a práva dozorného výboru, plánuje Európska komisia prijať proaktívne kroky na uľahčenie tohto procesu podobne, ako v minulosti? Aké opatrenia prijme Európska komisia na zabezpečenie toho, aby mohol Dozorný výbor úradu OLAF plniť svoju osobitnú úlohu v budúcnosti?

3. Aký je názor Európskej komisie na postup OLAF-u pri otváraní veľkého počtu prípadov počas jedného dňa?

4. Aký je názor Európskej komisie a aké činnosti prípadne plánuje na riešenie problémov uvedených vo výročnej správe Dozorného výboru úradu OLAF z roku 2014?

Uznesenie Európskeho parlamentu o výročnej správe dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014

Vybrané časti.

 • keďže Dozorný výbor úradu OLAF počas prvej polovice svojho mandátu vydal 50 odporúčaní pre úrad OLAF, z ktorých bolo podľa Dozorného výboru úradu OLAF v plnej miere vykonaných iba osem, šesť bolo vykonaných čiastočne, jedno sa vykonáva a 20 sa nevykonáva vôbec, a keďže v 15 prípadoch Dozorného výboru uvádza, že nie je schopný overiť ich vykonávanie z dôvodu nedostatočných informácií;
 • keďže Dozorný výbor úradu OLAF vo svojom stanovisku č. 5/2014 s názvom Podávanie správ úradu OLAF o dĺžke vyšetrovaní dospel k záveru, že k zlepšeniu výsledkov vyšetrovaní Európskeho úradu pre boju proti podvodom došlo vďaka zavedeniu nových metód výpočtov;

Chyba však je aj na strane Dozorného výboru úradu OLAF

Európsky parlament konštatuje, že v prípade väčšiny opatrení, v ktorých Dozorný výbor úradu OLAF uviedol, že nemohol overiť ich vykonávanie úradom OLAF, sa Európsky úrad pre boj proti podvodom sťažuje, že Dozorný výbor úradu OLAF sa o overenie ani nepokúsil a nespýtal sa OLAF, aký je stav ich vykonávania, pred zverejnením správy Dozorného výboru; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v mnohých prípadoch Dozorný výbor úradu OLAF predložil odporúčania, ktoré sa týkajú konkrétnych vyšetrovacích úkonov v minulosti, alebo navrhuje opatrenia týkajúce sa minulosti, ktoré Európsky úrad pre boj proti podvodom nemôže retroaktívne vykonávať;

Európsky parlament pripomína, že OLAF nemôže Dozorný výbor úradu OLAF automaticky poskytovať informácie, ktoré nie sú výslovne uvedené v nariadení, keďže takto sa chránia vyšetrovania a dodržujú zásady ochrany údajov; víta skutočnosť, že OLAF a Dozorný výbor úradu OLAF sa snažia o dosiahnutie dohody z cieľom zlepšiť informácie, ktoré Európsky úrad pre boj proti podvodom môže poskytovať Dozornému výboru o vyšetrovaniach trvajúcich viac ako 12 mesiacov;

Stav podnetov, ktoré sme podali na Európsky úrad pre boj proti podvodom

Spolu bolo podaných 14 podnetov:

 • 2 projekty boli medzičasom zrušené, takže už nespadajú pod kompetencie OLAF-u a Európsky úrad pre boj proti podvodom ich preto zamietol (Modernizácia a rozšírenie výroby nábytku v spoločnosti Tribyt a Modernizácia železničnej trate (úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá) (projekt už nie je financovaný z prostriedkov EÚ))
 • 3 prípady by vraj lepšie posúdili národné orgány (Výroba truhiel pre firmu Kubík, Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VADIN s.r.o., Vzdelávanie zamestnancov KORADOOR)
 • Pri 1 prípade nám odpísali čistú hlúposť – v prípade Štefana Duča sme im napísali, že napriek tomu, že OLAF vo vyšetrovaní našiel chyby, národné orgány nekonajú. Európsky úrad pre boj proti podvodom odpísal, že prípad už vyšetroval.
 • 1 prípad Európsky úrad pre boj proti podvodom posunul na Európsku komisiu (Erasmus+)
 • V 1 prípade OLAF neúspešne ukončil vyšetrovanie (Kanalizácia v Horných Kysuciach)
 • 6 prípadov OLAF ešte vyšetruje. Je pravdepodobné, že keď ich dovyšetruje, postihne ich podobný osud ako predchádzajúce prípady. (Tých 6 prípadov – Star EU, Urgentný príjem Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (vyšetrovanie zastavil prokurátor), Podpora pri implementácii nemeckého klasifikačného systému Diagnosis Related Groups (DRG), Web Národného lesníckeho portálu (OLAF odpísal, že v tomto prípade “má otvorený spis” už od roku 2012), Dúha, a.s., CVANU)

Reálne teda zatiaľ z našich 14 prípadov Európsky úrad pre boj proti podvodom nevykonal ani v jednom nič produktívne.

Prepis videokomentáru k téme – Európsky úrad pre boj proti podvodom čelí podozreniam z podvodov

Richard Sulík: “Vážený pán komisár, Vaše vyjadrenia sú nedôveryhodné a veľmi prázdne. Ak by Európska únia naozaj mala zámer bojovať proti podvodom, tak by ste nemohli toto povedať.

Byrokracia, nekonečné diskusie, akčné plány atď., to je všetko čo vás zaujíma.

Ja osobne som v posledných dvanástich mesiacoch predložil Európskemu úradu pre boj proti podvodom návrhy na štrnásť prípadov. Išlo poväčšine o veľmi jednoznačné prípady a do dnešného dňa OLAF ani jeden z týchto prípadov nepreskúmal dostatočným spôsobom.

V šiestich prípadoch som nedostal žiadnu odpoveď a v ďalších šiestich som dostal neuspokojivú odpoveď. Európsky úrad pre boj proti podvodom jednoducho nepracuje tak, ako by mal.

Ak by Európska komisia naozaj chcela bojovať proti podvodom a brať veci seriózne, veľmi ochotne pomôžem.

Ďakujem.”

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.