Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Vznik Európskej únie | Sulik.sk
Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Vznik Európskej únie

Vznik Európskej únie je nadnárodný projekt európskych krajín, ktorým bola poznačená história Európy v druhej polovici 20. storočia. Rozdelenie Európy po druhej svetovej vojne na Východ a Západ rozpútalo studenú vojnu trvajúcu 40 rokov. Po ťažkom období vo vojnou sa zmietajúcej Európe, sa zrodili motívy európskych krajín …

… smerujúce k zabezpečeniu mieru, väčšiemu vplyvu v zahraničnej a bezpečnostnej politike, ako aj hospodárskemu blahobytu.

Rada Európy bola založená 5. mája 1949. Bol to prvý náznak budúcej spolupráce európskych krajín, smerujúci k vzniku Európskej únie. Rada Európy zaviazala členov európskych štátov chrániť a podporovať spoločné európske princípy a ideály, predovšetkým v oblasti ľudských práv a základných slobôd. Rada Európy pôsobila medzivládne.

Rok 1950 pokladáme za odrazový mostík pre vznik Európskej únie. Francúzsky minister zahraničných vecí Rober Schuman predstavil návrh založený na myšlienkach Jeana Monneta, známy aj ako „Schumanov plán“, o vytvorení jednej organizácie združujúcej uhlie a oceľ Francúzska a Spolkovej republiky Nemecko, s plánom zapojiť aj ostatné štáty Európy.

Zmluvu o Európskom spoločenstve pre uhlie a oceľ (ESUO) podpísali 18. apríla 1951 zakladajúce krajiny: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Taliansko a Nemecko. ESUO vstúpilo do platnosti 23. júla 1953 na obdobie 50 rokov. Cieľom ESUO bolo získať kontrolu nad exportovaným a importovaným vojenským materiálom, ako aj sledovať toto priemyselné odvetvie dôležité pre vojenskú výrobu.

Brzda pre vznik Európskej únie – Európske obranné spoločenstvo

Európske obranné spoločenstvo (EOS) na návrh francúzskeho predsedu vlády René Plavena, malo byť ďalším signálom pre európsku integráciu. Úlohou EOS bolo založiť jednotnú európsku armádu. Francúzsky parlament zakladajúcu zmluvu EOS napokon neschválil. Európske obranné spoločenstvo tak stroskotalo.

Jasnejšia budúcnosť pre vznik Európskej únie – Rímske zmluvy

Rímske zmluvy a ich podpísanie 25. marca 1957 pokladáme za jeden z najvýznamnejších krokov v rámci vzniku Európskej únie. Na základe Rímskych zmlúv vstúpilo 1. januára 1958 do platnosti Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) s cieľom podnietiť ekonomickú integráciu európskych krajín, zmenšiť obchodné bariéry a umožniť jednotné clo pri obchodovaní medzi členskými krajinami.   Rovnako tak bolo ustanovené aj Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom), ktoré malo za úlohu kontrolovať rozvoj jadrového priemyslu v členských štátoch spoločenstva.

Vznik jednotlivých európskych spoločenstiev a Európskej únie prebiehal vo vzájomnej závislosti. Parlamentné zhromaždenie pre ESUO a súdny dvor vykonávali svoje kompetencie pre európske spoločenstvá spoločne. V roku 1958 boli zmenené na parlamentné zhromaždenie a Európsky súdny dvor a v 1965 ich exekutívne orgány troch európskych spoločenstiev zlúčili do jednej Rady a Komisie ministrov.

Európske spoločenstvo – kríza Európy

Po stroskotaní Európskeho obranného spoločenstva čakala štáty ES ďalšia kríza popri snahe vytvoriť všeobecný politický rámec pre spoluprácu medzi členskými krajinami EHS. Francúzsko pod vedením prezidenta Charlesa de Gualla, ktorý sa snažil o jeho nezávislosť, zabránilo EHS získať autonómnu právomoc v niektorých záležitostiach a vetovalo vstup Veľkej Británie do Európskeho spoločenstva takzvanou politikou „prázdneho kresla“.

V 60-tych rokoch vzniká tiež Európske združenie voľného obchodu (EZVO), ktoré založili krajiny do Európskeho spoločenstva nepatriace.

Táto integračná kríza skončila v roku 1973 s príchodom Gorga Pompiduoa, nástupcom Charlesa de Gualla. Európa bola opäť o čosi bližšie k budúcemu vzniku Európskej únie.

V roku 1973 sa Európske spoločenstvo rozšírilo o ďalších členov: Veľkú Britániu, Dánsko a Írsko.

Južné rozširovanie spoločenstva sa realizovalo v roku 1981 vstupom Grécka a o päť rokov neskôr rozšírením ES o Španielsko a Portugalsko.

Jednotný Európsky Akt – bližšie ku vzniku Európskej únie

Jednotný Európsky Akt (JEA), ktorý vstúpil do platnosti v roku 1987, priniesol novú iniciatívu v rámci európskej integrácie a posunu Európskeho spoločenstva k myšlienke jednotného európskeho trhu.

JEA dopĺňa Rímske zmluvy, ruší clo a jej cieľom je odbúrať rozdielne vnútroštátne nariadenia, ktoré odstránia administratívne prekážky, čím podporia obchod medzi členskými krajinami.

Jednotný Európsky Akt rozšíril kompetencie Európskeho spoločenstva v oblasti výskumnej, ekologickej, sociálnej a technologickej politiky.

Rozpad Sovietskeho zväzu – výzva Európskeho spoločenstva

V období formovania Jednotného Európskeho aktu, zasiahol socialistické krajiny, a tým aj celé Európske spoločenstvo, rozpad Sovietskeho zväzu. Stredoeurópske krajiny smerujú k západným štruktúram s rovnakými ideami, cieľmi a víziou hospodárskeho blahobytu, na ktorých vznikla Európska únia.

Maastrichtská zmluva – vznik Európskej únie

Dôležitým míľnikom pre vznik Európskej únie je podpísanie Zmluvy o Európskej únii v Maastrichte. Táto „Maastrichtská zmluva“ ustanovuje pravidlá pre zavedenie budúcej spoločnej meny euro, spoluprácu a regule v oblasti bezpečnostnej politiky, ako aj spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí. Maastrichtská zmluva mení pomenovanie „Európske spoločenstvá“ a nahrádza ho pomenovaním „Európska únia“. Maastrichtská zmluva je azda najdôležitejšou zmluvou pre vznik Európskej únie.

V roku 1995 sa Európska únia rozrastá o ďalších troch členov: Rakúsko, Švédsko a Fínsko.

Zmluvy súvisiace so vznikom Európskej únie

  • Amsterdamská zmluva – je prvou zmluvou, ktorá mení „Maastrichtskú zmluvu“ (Zmluvu o EÚ)
  • Zmluva z Nice – najdôležitejším úspechom zmluvy z Nice je založenie Európskej charty ľudských práv a vyhlásenie o budúcnosti Európskej únie
  • Lisabonská zmluva- výslovne priznáva právnu subjektivitu Európskej únii

Masové rozšírenie EÚ

Najmasovejšie rozšírenie Európskej únie nadobudlo platnosť 1. mája 2004. Členskými štátmi EÚ sa stali krajiny: Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Malta a Cyprus.

V roku 2007 vstúpili do Európskej únie ďalšie dva štáty, a to Rumunsko a Bulharsko.

Posledné rozšírenie EÚ sa konalo v roku 2013. Dňa 1. júla sa v poradí 28. pristupujúcim členom stalo Chorvátsko.

Vznik Európskej únie – TOP 5 faktov

• Vznik Európskej únie má svoje počiatky v nadnárodnom projekte európskych krajín, ktorý mal viesť k ich spolupráci. Projekt Európskej únie si kládol za cieľ zabrániť tomu, aby sa v Európe odohrala ďalšia veľká vojna.

• Za odrazový mostík pre vznik Európskej únie môžeme pokladať rok 1950. Vtedy Robert Schuman predstavil plán, ktorým mienil vytvoriť organizáciu združujúcu uhlie a oceľ Francúzska a Nemecka spolu s ďalšími krajinami.

• Veľká Británia si musela počkať až 23 rokov od vzniku predchodcu Európskej únie, aby bola prijatá. Británia sa navyše stala oficiálne krajinou EÚ až na druhý krát. Dnes zvažuje, že z EÚ vystúpi.

• Európska únia vznikla 1. novembra 1993 uvedením Maastrichtskej zmluvy do platnosti. Samotná únia tak je mladšia ako samostatná Slovenská republika.

• Najväčšie rozšírenie Európskej únie od jej vzniku sa odohralo v roku 2004. Vtedy sa Európska únia rozšírila o 10 členov (z 15 na 25). Medzi novými členmi bola aj Slovenská republika.