Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /zeta/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Inštitúcie a orgány Európskej únie | Sulik.sk
Európska únia, eurozóna, eurokríza, euroval a ECB.

Inštitúcie a orgány Európskej únie

Inštitúcie a orgány Európskej únie zodpovedajú za rovnaké uplatňovanie legislatívy, rozvoj a kontrolu v jednotlivých ekonomických, sociálnych a hospodárskych oblastiach všetkých členských štátov Európskej únie.

Inštitúcie a orgány Európskej únie

Formovanie Európskej únie a prehlbovanie vzájomnej spolupráce medzi členskými krajinami EÚ viedli k postupnému vzniku nových, ako aj posilňovaniu kompetencií už existujúcich európskych inštitúcií a orgánov Európskej únie.

Kľúčovými inštitúciami Európskej únie sú:

Hlavný rozhodovací triangel EÚ dopĺňa nezávislý Európsky súdny dvor. Činnosť a kompetencie jednotlivých inštitúcií a orgánov Európskej únie sú navzájom prepojené.

Inštitúcie a orgány Európskej únie – Európsky parlament

V kompetencii Európskeho parlamentu je v spolupráci s Radou EÚ prerokovávať a schvaľovať európsku legislatívu, prerokovávať a prijímať rozpočet EÚ, ako aj dohliadať na činnosť ostatných inštitúcií a orgánov Európskej únie, predovšetkým Európskej komisie, v súlade so zásadami demokratických princípov. Nástroje, ktoré europarlament môže pri dohliadaní na Komisiu využiť sú napríklad interpelácie komisárov alebo posudzovanie správ Európskej komisie. V tomto procese zohrávajú významnú úlohu parlamentné výbory. Od rozhodnutia Európskeho parlamentu závisí tiež budúce zloženie Komisie. Ak totiž poslanci europarlamentu neschvália čo i len jedného z kandidátov, môže to mať za následok zamietnutie celého kolégia.

Poslanci Európskeho parlamentu sú volení priamo občanmi členských krajín. Europoslanci sa združujú podľa politickej a nie podľa štátnej príslušnosti, pričom ich počet za každý členský štát EÚ je približne pomerný počtu obyvateľov v danom štáte. V päťročnom funkčnom období pre roky 2014 – 2019 predsedá 750-im poslancom Európskeho parlamentu už po druhýkrát Martin Schulz z Nemecka. Jeho funkčné obdobie vyprší v januári 2017.

Európsky parlament vykonáva svoju činnosť na troch miestach:

Inštitúcie EÚ - Európsky parlament v LuxemburguLuxemburg ako sídlo administratívnych úradov, ale aj sídlo generálneho sekretariátu EP.

 

 

Orgány EÚ - Európsky parlament v BruselBrusel, v ktorom sa konajú schôdze parlamentných výborov, či schôdze celého europarlamentu.

 

 

Orgány Európskej únie - Európsky parlament v ŠtrasburguŠtrasburg ako oficiálne sídlo Európskeho parlamentu a miesto konania zasadnutí celého parlamentu tzv. plenárnych zasadnutí.

 

Rada Európskej únie – Inštitúcia EÚ ktorá prijíma právne predpisy

Nasledujúca inštitúcia Európskej únie je Rada Európskej únie, Rada alebo tiež Rada ministrov. Rada Európskej únie je jednou z najstarších súčastí inštitucionálnej štruktúry Európskej únie, ktorá spolu s Európskym parlamentom a Komisiou vytvára základný inštitucionálny trojuholník EÚ. Rada Európskej únie v kooperácii s Európskym parlamentom schvaľuje rozpočet Európskej únie, prijíma právne predpisy a koordinuje činnosť justície a polície medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ. Rada má právomoc podpisovať dohody v mene Európskej únie v oblasti obchodu, vedy, technológie, dopravy atď.

Pre Radu Európskej únie sú charakteristické tri základné princípy:

 • národný princíp zaručuje rovné zastúpenie všetkých členských štátov bez ohľadu na ich veľkosť, ekonomickú silu alebo dĺžku členstva v EÚ, čím zároveň zabraňuje hegemónii všetkých krajín
 • princíp odbornosti má zabezpečiť, aby sa o konkrétnych otázkach rozhodovalo na úrovni zástupcov príslušných ministerstiev z členských štátov
 • princíp politického mandátu umožňuje zástupcom členských štátov na základe udelenej právomoci prijímať v mene svojich vlád záväzky.

Rada EÚ nemá svojich stálych členov. Na zasadnutiach Rady Európskej únie sa zúčastňujú ministri členských štátov EÚ s doprovodom, predseda Komisie a jej generálny tajomník. Rade ministrov trvalo predsedá predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Pre predsedníctvo Rady Európskej únie je charakteristický systém rotujúceho predsedníctva. Jednotlivé zasadnutia Rady EÚ vedie vždy príslušný minister predsedajúcej krajiny. Slovenská republika bude predsedať Rade od júla do decembra v roku 2016.

Rozhodnutia Rady ministrov sú prijímané tzv. kvalifikovanou väčšinou. Každému členskému štátu prislúcha na základe počtu obyvateľov určitý počet hlasov. Slovensko disponuje siedmimi hlasmi. Celkový počet hlasov Rady je po pristúpení Chorvátska 352. Pri uplatňovaní kvalifikovanej väčšiny hlasuje za návrh väčšina z 28 členských štátov Európskej únie a návrh musí získať minimálne 260 hlasov. Okrem splnenia týchto podmienok má každý členský štát právo požiadať o overenie, či tieto členské štáty tvoriace väčšinu pri hlasovaní zastupujú minimálne 62% z celkového počtu obyvateľov Európskej únie. Od roku 2014 sa však začal uplatňovať nový systém hlasovania – tzv. hlasovanie dvojitou väčšinou. Na prijatie návrhu sú teda potrebné väčšiny dve, a to väčšina členských štátov (minimálne 15) a väčšina celkového počtu obyvateľstva EÚ (65 %).

Sídlom Rady Európskej únie je Brusel a Luxemburg.

Európska komisia – Inštitúcia Európskej únie zastupujúca záujmy EÚ

Európska komisia - Inštitúcia Európskej únieEurópska komisia so sídlom v Bruseli je jednou z hlavných inštitúcií Európskej únie. Zastupuje záujmy EÚ ako celku. Úlohou Európskej komisie je navrhovať nové právne predpisy, spravovať rozpočet EÚ a zastupovať Európsku úniu na medzinárodnej úrovni. Európska komisia je exekutívny nadnárodný orgán Európskej únie. Svoje úlohy plní pod dohľadom orgánov Európskej únie – Rady a Európskeho parlamentu.

28 komisárov (jedného z každého členského štátu) menuje na funkčné obdobie 5 rokov Európska rada. Predseda Komisie následne zverí každému komisárovi určité portfólio. Vymenovanie všetkých eurokomisárov vrátane predsedu Európskej komisie musí schváliť Európsky parlament. Europarlament tiež ako jediný orgán disponuje právom vysloviť Komisii nedôveru a rozpustiť ju. Od 1. novembra 2014 vystriedal na poste predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosa z Portugalska luxemburský expremiér Jean-Claud Juncker. O novom predsedovi Komisie rozhodlo 15. júla 422 europoslancov v tajnom hlasovaní.

Európska rada – Inštitúcia Európskej únie zaručujúca rovnosť členov

Orgán Európskej únie -- Európska radaEurópska rada je vrcholnou inštitúciou Európskej únie. Funguje na medzivládnom princípe, čím zaručuje rovnosť a suverenitu všetkých členov. Hlavná funkcia Európskej rady spočíva v artikulácii národných záujmov a v hľadaní spoločného stanoviska zúčastnených krajín. Európska rada prispieva najmä k efektivite jednania v rámci inštitucionálneho trojuholníka Európskej únie.

Európska rada je tvorená najvyššími zástupcami všetkých členských štátov Európskej únie (prezidentmi alebo premiérmi), predsedom Európskej rady a predsedom Komisie. Summity organizované predsedajúcou krajinou sa konajú minimálne štyrikrát ročne zvyčajne v Bruseli. Súčasným predsedom Európskej rady je bývalý premiér Poľska Donald Tusk, ktorý svoj post zastáva od 1. decembra 2014. Európska rada si volí svojho predsedu na dva a pol roka.

Európsky súdny dvor – Inštitúcia EÚ zabezpečujúca uplatnenie právnych predpisov

Európsky súdny dvor - Inštitúcia Európskej únieEurópsky súdny dvor je inštitúciou Európskej únie, ktorý poskytuje výklad a zabezpečuje uplatnenie právnych predpisov v krajinách EÚ a rozhoduje právne spory medzi jednotlivými štátmi a inštitúciami Európskej únie. Jeho vznik sa datuje od roku 1952. Pod Súdny dvor Európskej únie spadajú tri základné orgány, a to Súdny dvor, od roku 1989 Všeobecný súd a od roku 2004 taktiež Súd pre verejnú službu. Jedinečnosť Európskeho súdneho dvora spočíva v jeho viacjazyčnosti. Jazykom konania totiž môže byť ktorýkoľvek z 24 úradných jazykov Európskej únie.

Súdny dvor tvorí 28 sudcov, ktorým pomáha 8 generálnych advokátov volených na 6 ročné funkčné obdobie. Predsedom Súdneho dvora Európskej únie je Vassilios Skouris z Grécka. Sídlom Európskeho súdneho dvora je Luxemburg.

Dvor audítorov – Inštitúcia Európskej únie vykonávajúca audit osôb a organizácii

Dvor audítorov - Inštitúcie a orgány Európskej únieDvor audítorov bol založený v roku 1975 a sídli v Luxemburgu. Jeho úlohou je zlepšiť finančné riadenie Európskej únie. Dvor audítorov podáva správy o využívaní finančných zdrojov. V kompetencii Dvora audítorov je vykonávať audit u osôb a organizácii, ktoré využívajú finančné prostriedky Európskej únie. Jednou z hlavných úloh Dvora audítorov je predkladanie výročnej správy o finančnom audite za predchádzajúci rok Európskemu parlamentu a Rade EÚ. Dvor audítorov nemá právomoc sám začať správne konanie. V prípade ak audítori odhalia nejaký podvod alebo nezrovnalosti, informujú o tom OLAF – Európsky úrad pre boj proti podvodom.

Európsky dvor audítorov má 28 členov volených na 6 rokov, ktorí sa schádzajú približne dvakrát mesačne.

Predsedu Európskeho dvora audítorov si spomedzi seba volia jeho členovia na trojročné funkčné obdobie s možnosťou opätovného znovuzvolenia. Od 23. januára 2014 má už po tretíkrát obnovený mandát predsedu Dvora audítorov Vítor Manuel da Silva Caldeira z Portugalska.

Ďalšie orgány a inštitúcie Európskej únie

Na riadení Európskej únie sa podieľa niekoľko ďalších inštitúcií a orgánov s osobitnými úlohami: Európska centrálna banka, Európska investičná banka, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky ombudsman, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Úrad pre publikácie, Európsky úrad pre výber pracovníkov, Európska škola verejnej správy, Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Množstvo technických a riadiacich úloh v rámci EÚ spadá pod niekoľko ďalších špecializovaných agentúr a decentralizovaných orgánov Európskej únie.

Abecedný zoznam väčšiny inštitúcií a orgánov Európskej únie

Inštitúcie Európskej únie

 • Dvor audítorov
 • Európska centrálna banka
 • Európska komisia
 • Európska rada
 • Európsky parlament
 • Rada
 • Súdny dvor Európskej únie

Poradné orgány Európskej únie

 • Hospodársky a sociálny výbor
 • Výbor regiónov

Ďalšie orgány a agentúry EÚ

 • Európska agentúra pre hodnotenie liečiv
 • Európska agentúra pre leteckú bezpečnosť
 • Európska agentúra pre námornú bezpečnosť
 • Európska agentúra pre obnovu
 • Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
 • Európska agentúra pre ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci
 • Európska agentúra pre životné prostredie
 • Európska investičná banka
 • Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok
 • Európske monitorovacie stredisko drog a drogovej závislosti
 • Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
 • Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie
 • Európsky ombudsman
 • Európsky policajný úrad
 • Úrad pre úradné publikácie
 • Európsky štatistický úrad
 • Komunitárny šľachtiteľský úrad
 • Prekladateľské stredisko orgánov Európskej únie
 • Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu
 • Úrad pre výmenu informácií a technickú pomoc